Follow @woreitbetter

  Info  Submissions

Henri Matisse L’Escargot¬† :: ¬†Alma Thomas¬†Watusi (Hard Edge)

Tags: #henrimatisse #almathomas #hardedge #abstraction #painting #color #turn90degrees #90degrees #whoworeitbetter #WWIB