Follow @woreitbetter

  Info  Submissions

Katja Novitskova Geometria MMXII :: Darja Bajagić Screenshot

Tags: #Katjanovitskova #darjabajagic #tarot #screenshot #appropriation #whoworeitbetter #fairuse